معرفی انجمن ها و تشکل ها

خانه معرفی انجمن ها و تشکل ها
آشنایی با گروه های حمایتی و خودیاری:

یکی از راهکار هایی که باعث افزایش کارایی  درمان لکنت میشود، گرو ههای حمایتی  یا خودیاری  است که میتواند به افراد مبتلا به لکنت و خانواد هها یشان در دستیابی به موفقیت بیشتر و حفظ دستاوردهای درمانی در فرایند درمان و پس از آن کمک نماید.

گرو ههای خودیاری به نا مهای مختلفی از جمله گرو ههای حمایتی و اخیراً گروه های یاری متقابل، در طی سا لها شناخته     شده اند. بعضی از نویسندگان، بین گرو ههای مختلف تفاوت قائل شده اند. گرو ههایی که به وسیلة متخصصان، مدیریت میشوند “گروه های حمایتی” و گرو ههایی که در اصل به وسیلة افرادی که تجربة مشکل را دارند و بدون هدایت مستقیم توسط متخصصان هدایت میشوند “گروه های خودیاری نامیده میشوند. بین گروه های حمایتی و گروه درمانی باید تفاوت قائل شد.

در گروه درمانی، تمرکز اصلی بر تغییرات گفتاری توسط تجربیات یک متخصص است، درحالیکه در گروه حمایتی، تمرکز اصلی روی به اشتراک گذاشتن تجارب در یک محیط غیر قضاوتگر و بدون نیاز به تغییرات گفتاری است.

براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، گروه های خودیاری یا حمایتی، گروه های کوچک، داوطلبانه و معمولاً متشکل از افرادی هستند که در رابطه با یک ناتوانی یا مشکلی که باعث مختل شدن زندگی شده است، با هدف کمک متقابل به یکدیگر و ایجاد تغییرات فردی یا اجتماعی، گِرد هم جمع میشوند.

اولین گروه های حمایتی رسمی برای افراد دچار لکنت در دهة 1960 در امریکا و دیگر مناطق به وجود آمد. این گروه ها گزینه ای بود برای کسانی که توسط درمان های سنتی، پیشرفتی در درمان لکنتشان نداشتند. در جلسات گروه های حمایتی، به افراد فرصت داده میشد تا آزادانه در مورد تأثیر لکنت بر زندگیشان گفتگو کنند و در واقع، این فرصت برای کسانی که تحت تأثیر لکنت واقع شده بودند، مفهوم انقلابی داشت.

درحا ل حاضر، شاهد اهمیت روزافزون گروه های خودیاری و حمایتی برای افراد دچار لکنت هستیم. گرو ههای حمایتی بسیاری در دنیا وجود دارند که روز به روز بر تعداد افراد شرکت کننده در آنها افزوده میگردد. در همین راستا، در کشور ایران نیز گروه هایی تحت عنوان “انجمن حمایتی لکنت” و “انجمن لکنت ایران” به عنوان گروه های حمایتی به صورت غیررسمی و خودجوش در شهرهای مختلف ایجاد شده است.

  • انجمن لکنت ایران

    آدرس اینترنتی: www.loknat.org

  • بنیاد گفتار روان

    آدرس اینترنتی: www.goftareravan.com

  • انجمن لکنت همدان

    انجمن لکنت همدان