با شماره تلفن 09021103352 یا نشانی الکترونیکی stutteringclinic97@gmail.com تماس بگیرید.

هفته آگاه سازی لکنت

در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

تلگرام کلینیک لکنت

@stuttering_clinic

این کانال مربوط به موضوع لکنت است. یک کانال علمی، با حرفهای ساده و صمیمی. @stuttering_clinic

شماره تماس و ایمیل

09021103352

با شماره تلفن 09021103352 یا نشانی الکترونیکی stutteringclinic97@gmail.com تماس بگیرید.

با شماره تلفن 09021103352 یا نشانی الکترونیکی stutteringclinic97@gmail.com تماس بگیرید.

تماس با ما